Nadležnosti

Predsjednik Republike Srpske ima slijedeća ustavna i zakonska ovlašćenja i nadležnosti:

• Predstavlja Republiku Srpsku,

• Predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsjednika Vlade,

• Predsjednik Republike, predlaže kandidata za predsjednika Vlade u roku od deset dana od dana usvajanja ostavke, izglasavanja nepovjerenja ili prestanka mandata prethodnoj Vladi zbog raspuštanja ili skraćivanja mandata Narodne skupštine.

• Ako ocijeni da je došlo do krize u funkcionisanju Vlade Predsjednik Republike može, na inicijativu najmanje dvadeset poslanika Narodne skupštine i pošto sasluša mišljenje predsjednika Narodne skupštine i predsjednika Vlade, da zatraži od predsjednika Vlade da podnese ostavku. Ukoliko predsjednik Vlade odbije da podnese ostavku, Predsjednik Republike ga može razriješiti.

• Može da traži od Vlade da izloži stavove o pojedinim pitanjima, od značaja za Republiku, da sazove sjednicu Vlade i stavi na dnevni red pitanja iz njene nadležnosti.

• Predlaže Narodnoj skupštini kandidate za predsjednika i sudije Ustavnog suda Republike Srpske na prijedlog Visokog sudskog i tužilačkog savjeta.

• Ukazom proglašava zakon u roku od sedam dana od dana njegovog usvajanja u Narodnoj skupštini. U tom roku Predsjednik Republike može zahtijevati od Narodne skupštine da ponovo odlučuje o zakonu. Predsjednik Republike je dužan da proglasi zakon koji je ponovo usvojen u Narodnoj skupštini.

• Za vrijeme ratnog stanja i vanrednog stanja, kojeg proglase institucije BiH, ako Narodna skupština ne može da se sastane, na prijedlog Vlade, ili po sopstvenoj inicijativi i nakon što sasluša mišljenje predsjednika Narodne skupštine, predsjednik Republike donosi uredbe sa zakonskom snagom o pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine i imenuje i razrješava funkcionere koje bira, odnosno imenuje i razrješava Narodna skupština.

• Obavlja u skladu sa ovim Ustavom i Ustavom BiH i zakonom poslove iz oblasti odbrane, bezbjednosti i odnosa Republike sa drugim državama i međunarodnim organizacijama.

• Odobrava ograničenu upotrebu jedinica Vojske Republike Srpske kako bi se pružila pomoć civilnim vlastima u reagovanju na prirodne katastrofe i nesreće u skladu sa zakonom o odbrani BiH.

• Ukazom na prijedlog Vlade postavlja i opoziva šefove predstavništva Republike Srpske u inostranstvu i predlaže ambasadore i druge međunarodne predstavnike Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske.

• Obrazuje savjetodavna tijela i stručne službe za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

• Daje pomilovanja

• Dodjeljuje odlikovanja i priznanja utvrđena zakonom.

• Može, pošto sasluša mišljenje predsjednika Vlade i predsjednika Narodne skupštine, da odluči da Narodna skupština bude raspuštena.

• Može tražiti od predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske sazivanje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.

• Ima pravo predlaganja zakona, drugih propisa i opštih akata.

• Može, bez ograničenja, pokrenuti postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom.

• Može da podnese prijedlog da se pristupi promjeni Ustava Republike.

• Saziva i predsjedava sjednicama Senata kao savjetodavnog tijela najviših ustavnih institucija Republike Srpske.

• Određuje koji će ga potpredsjednik Republike zamjenjivati u slučaju privremene spriječenosti da obavlja svoju funkciju.

• Obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom.

• Predsjednik Republike ima dva potpredsjednika iz različitih konstitutivnih naroda.

• Predsjednika i potpredsjednike Republike biraju građani neposredno i tajnim glasanjem na vrijeme od četiri godine.

• Isto lice može biti izabrano za Predsjednika i potpredsjednika Republike najviše dva puta uzastopno.

• Predsjednik Republike i potpredsjednici Republike direktno se biraju sa liste kandidata za predsjednika Republike Srpske, tako što je za predsjednika izabran kandidat koji ostvari najveći broj glasova, a za potpredsjednike su izabrani kandidati iz druga dva konstitutivna naroda koji imaju najveći broj glasova iza izabranog predsjednika Republike.