Надлежности

 

Предсједник Републике Српске има слиједећа уставна и законска овлашћења и надлежности:

• Представља Републику Српску,

• Предлаже Народној скупштини кандидата за предсједника Владе,

• Предсједник Републике, предлаже кандидата за предсједника Владе у року од десет дана од дана усвајања оставке, изгласавања неповјерења или престанка мандата претходној Влади због распуштања или скраћивања мандата Народне скупштине.

• Ако оцијени да је дошло до кризе у функционисању Владе Предсједник Републике може, на иницијативу најмање двадесет посланика Народне скупштине и пошто саслуша мишљење предсједника Народне скупштине и предсједника Владе, да затражи од предсједника Владе да поднесе оставку. Уколико предсједник Владе одбије да поднесе оставку, Предсједник Републике га може разријешити.

• Може да тражи од Владе да изложи ставове о појединим питањима, од значаја за Републику, да сазове сједницу Владе и стави на дневни ред питања из њене надлежности.

• Предлаже Народној скупштини кандидате за предсједника и судије Уставног суда Републике Српске на приједлог Високог судског и тужилачког савјета.

• Указом проглашава закон у року од седам дана од дана његовог усвајања у Народној скупштини. У том року Предсједник Републике може захтијевати од Народне скупштине да поново одлучује о закону. Предсједник Републике је дужан да прогласи закон који је поново усвојен у Народној скупштини.

• За вријеме ратног стања и ванредног стања, којег прогласе институције БиХ, ако Народна скупштина не може да се састане, на приједлог Владе, или по сопственој иницијативи и након што саслуша мишљење предсједника Народне скупштине, предсједник Републике доноси уредбе са законском снагом о питањима из надлежности Народне скупштине и именује и разрјешава функционере које бира, односно именује и разрјешава Народна скупштина.

• Обавља у складу са овим Уставом и Уставом БиХ и законом послове из области одбране, безбједности и односа Републике са другим државама и међународним организацијама.

• Одобрава ограничену употребу јединица Војске Републике Српске како би се пружила помоћ цивилним властима у реаговању на природне катастрофе и несреће у складу са законом о одбрани БиХ.

• Указом на приједлог Владе поставља и опозива шефове представништва Републике Српске у иностранству и предлаже амбасадоре и друге међународне представнике Босне и Херцеговине из Републике Српске.

• Образује савјетодавна тијела и стручне службе за обављање послова из своје надлежности.

• Даје помиловања

• Додјељује одликовања и признања утврђена законом.

• Може, пошто саслуша мишљење предсједника Владе и предсједника Народне скупштине, да одлучи да Народна скупштина буде распуштена.

• Може тражити од предсједника Народне скупштине Републике Српске сазивање сједнице Народне скупштине Републике Српске.

• Има право предлагања закона, других прописа и општих аката.

• Може, без ограничења, покренути поступак за оцјењивање уставности и законитости пред Уставним судом.

• Може да поднесе приједлог да се приступи промјени Устава Републике.

• Сазива и предсједава сједницама Сената као савјетодавног тијела највиших уставних институција Републике Српске.

• Одређује који ће га потпредсједник Републике замјењивати у случају привремене спријечености да обавља своју функцију.

• Обавља и друге послове у складу са Уставом.

• Предсједник Републике има два потпредсједника из различитих конститутивних народа.

• Предсједника и потпредсједнике Републике бирају грађани непосредно и тајним гласањем на вријеме од четири године.

• Исто лице може бити изабрано за Предсједника и потпредсједника Републике највише два пута узастопно.

• Предсједник Републике и потпредсједници Републике директно се бирају са листе кандидата за предсједника Републике Српске, тако што је за предсједника изабран кандидат који оствари највећи број гласова, а за потпредсједнике су изабрани кандидати из друга два конститутивна народа који имају највећи број гласова иза изабраног предсједника Републике.