Excerpt from the Constitution of the Republic of Srpska

Član 89.

 Savetodavno telo najviših ustavnih institucija Republike Srpske je Senat.

Senat razmatra pitanja od posebnog značaja za politički, nacionalni, ekonomski i kulturni razvoj Republike Srpske i najvišim ustavnim institucijama daje mišljenje o pitanjima iz njihove nadležnosti.

Senat ima do 55 članova koje imenuje predsednik Republike.

Za članove Senata imenuju se istaknute ličnosti iz javnog, naučnog i kulturnog života.

Sednice Senata saziva i predsedava im predsednik Republike. Organizacija i način funkcionisanja Senata uređuje se zakonom.