Извод из Устава Републике Српске

Члан 89.

Саветодавно тело највиших уставних институција Републике Српске је Сенат.

Сенат разматра питања од посебног значаја за политички, национални, економски и културни развој Републике Српске и највишим уставним институцијама даје мишљење о питањима из њихове надлежности.

Сенат има до 55 чланова које именује председник Републике.

За чланове Сената именују се истакнуте личности из јавног, научног и културног живота.

Седнице Сената сазива и председава им председник Републике. Организација и начин функционисања Сената уређује се законом.